สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย

imagerdplk22 3 2560 2

 

         นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2557 – 2559  มีรายงานพบผู้ป่วยในทุกอำเภอ จำนวน 152, 1,251 และ 574 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.72, 145.64 และ 66.08 ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิต  ในปี 2557 จำนวน 3 ราย และปี 2559 จำนวน 1 ราย สำหรับสถานการณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน (14 มีนาคม 2560) พบผู้ป่วย 24 ราย ใน 6 อำเภอ โดยพบในเขตอำเภอเมือง 15 ราย, วังทอง 5 ราย, นครไทย, บางระกำ, พรหมพิราม, และเนินมะปราง อำเภอละ 1 ราย ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าว สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้คาดการณ์ว่าแนวโน้มการระบาดของโรคในปี 2560 ในทุกพื้นที่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ตลอดเวลา หากพื้นที่ไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดี

         เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำ “โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย จังหวัดพิษณุโลก    ปี 2560” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี อีกทั้งทำให้จำนวนผู้ป่วยก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ให้น้อยลงและเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้าน,ตำบล อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งจังหวัดพิษณุโลก (ใน 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,112 หมู่บ้าน/ชุมชน) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี 2559  โดยมี 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
 
            1.หมู่บ้าน/ชุมชน ประเมินตนเองโดยการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน 100%
               แล้วส่งคะแนนการประเมินให้ รพ.สต/รพ.เป็นผู้รวบรวม
            2.ทีมตำบลประเมินไขว้ตำบล โดยประเมิน 100%ของหลังคาเรือนในหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ และรับรองผล
               สรุปผล ส่งให้กับอำเภอ
            3.ทีมอำเภอประเมินตำบลผ่านเกณฑ์ โดยประเมิน 100%ของตำบลและจำนวน 50%ของหมู่บ้าน
              โดยแต่ละหมู่บ้านจะประเมิน 30%ของหลังคาเรือนทั้งหมด รับรองผลและสรุปผลส่งจังหวัด
            4.ทีมอำเภอประเมินเวียน โดยประเมิน 50%ของตำบล 30%ของหมู่บ้าน 20%ของหลังคาเรือน
               รับรองผลและสรุปผลส่งจังหวัด
            5.ทีมจังหวัด 3 ทีมประเมินรับรองผลอำเภอ โดยดูค่าดัชนีลูกน้ำ 50% การมีส่วนร่วม 30% อัตราป่วย 20%
               สรุปผลเพื่อหาลำดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละอำเภอ
 
 
imagepr22 3 2560 110 
 
         สำหรับการดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในปีนี้  ได้นำนโยบายจากผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข  มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยร้ายจากโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย
 
         นโยบายของ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน และประชาชนทั่วประเทศ  ที่จัดกิจกรรมการออกกำลังทุกวันพุธ ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี  ดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลายก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ” เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนี้ถือเป็นช่วงโอกาสทองของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  พร้อมสั่งการให้ สสจ.ทุกแห่งเดินหน้ามาตรการ dengue plus ในพื้นที่เสี่ยง
 
         สำหรับ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำบุคลากรสาธารณสุข  ดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ บวก 5 ส. ป้องกัน 3 โรค โดยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก,   เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย , เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ) บวก 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง  โดยทำทุกวันศุกร์ในที่ทำงาน และกลับไปทำที่บ้านในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ป้องกัน 3 โรค คือ      (โรคไข้เลือดออก, โรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
 
 
imagepr22 3 2560 103
 
 
         ที่น่าเป็นห่วง คือ ผลสำรวจลูกน้ำยุงลาย ยังพบลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะเก็บน้ำที่วัด พบร้อยละ 60  โรงเรียน พบร้อยละ 40  บ้าน พบร้อยละ 30  โรงพยาบาล ร้อยละ 10  ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นศูนย์ ต้องขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยราชการ  ผู้ประกอบการ  และประชาชนทุกคนเพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคประสบความสำเร็จ ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่มาจากยุงลาย
 
 
ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก