มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา

job 4 5 2560 1

 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา สำหรับผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสัมครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.person.ku.ac.th

Downloads Folder

 

 ข้อมูลจาก : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์