Title policy 

:: ด้านการบริหารงาน ::

 • มุ่งเน้นสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ และสนับสนุนบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้า มั่นคงในสายที่ปฏิบัติงานเพื่อ
  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร
 • มุ่งเน้นสนับสนุนในเรื่องการจัดทำแผนบริหารงาน และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 • มุ่งเน้นให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยให้ฝ่ายต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรในที่ประชุมโต๊ะข่าว
 • มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 • มุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินการประเมินคุณภาพบุคลากร ทั้งในส่วนผู้บริหาร และในส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบอย่างเปิดเผยและยุติธรรม
 • มุ่งเน้นและสนับสนุนการทำงานที่เป็นแบบบูรณาการ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 • มุ่งเน้นการดำเนินการด้านการเงิน ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 

:: ด้านการผลิตรายการ ::

 • มุ่งเน้นการผลิตรายการที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
 • มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้ดำเนินรายการให้ดียิ่งๆขึ้น
 • มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 • สนับสนุนงานด้านการประเมินผลการผลิตรายการและวิจัยสำรวจผลการรับฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
  เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับเปลี่ยนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมา
 • สนับสนุนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ในฐานะสื่อของสถาบันอุดมศึกษา


:: ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ::

 • สนับสนุนพัฒนาระบบการส่งกระจายเสียง โดยร่วมกับเอกชนผู้เช่าเวลาสถานีวิทยุฯจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ การส่งกระจาย
  เสียงที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ร่วมทั้งดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุฯ เพื่อรองรับครุภัณฑ ์ที่จัดหาชุดใหม่
 • สนับสนุนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในการพัฒนาการผลิตรายการ
 • มุ่งเน้นการให้บริการผลิตรายการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน