Title resolution

"สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นที่จะเป็นสถานีวิทยุ ของสถาบันอุดมศึกษา
ให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนในฐานะสื่อเพื่อบริการสาธารณะ"

radio resolution