Title History

radio 19

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ทำการกระจายเสียงในระบบ เอฟ เอ็ม ความถี่ 107.25 MHz. ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก และ กำแพงเพชรในช่วง ปี พ.ศ.2534 - 2544 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมดำเนินการกับบริษัทผู้รับสัมปทาน ในการผลิตรายการออก อากาศ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น. , 10.30 - 11.00 น. ,19.30 - 20.00 น. และ 23.00 - 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ16 รวมเวลา3 ชั่วโมงต่อวัน ภายใต้ชื่อ“ มน.สัมพันธ์ ” โดยบริษัทมีเวลาออกอากาศ 16 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 84

จากผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2540 ด้านการสื่อสารมวลชน มาตรา 40ที่กำหนด ให้คลื่น ความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

โดยมุ่งสู่การเป็นสถานีวิทยุของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการด้าน การศึกษาตามอัธยาศัย แก่ประชาชนในฐานะสื่อ เพื่อบริการสาธารณะ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดสรรคลื่นความถี่ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ( กสช.)

วันที่ 26 มีนาคมพ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตกลงทำสัญญาเช่าเวลาในการออกอากาศใหม่กับบริษั อาร์.เค. มีเดียจำกัด โดยออกอากาศ เวลา 05.00 - 24.00 น. ในการนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลผู้สนใจในการให้บริการ ทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับชุมชน มีส่วนร่วมผลิตรายการที่ออกอากาศระหว่างเวลา 06.00 - 11.00 น.ส่วนในระหว่างเวลา 11.00 - 24.00 น. เป็นการผลิตรายการโดยบริษัท อาร์.เค.มีเดีย จำกัด


วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรับเปลี่ยนผังการออกอากาศใหม่ทั้งหมด และทำการผลิตรายการเอง โดยเริ่มออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ของทุกวันซึ่งไม่มีเอกชนมาร่วมผลิต ในการนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรและสถานีวิทยุฯยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการผลิตรายการเช่นกัน