1. ข่าวเด่น
           มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และการวิจัยระหว่างคณาจารย์  นิสิต ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในโครงการ... อ่านเพิ่มเติม
  1. ข่าวทั่วไป
           ทันตแพทย์ฉัตร์ภัทร์  คงปั้น รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่  2  พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ (best  practice) ... อ่านเพิ่มเติม